Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yüksek Öğretim, T.C Anayasasının 130 ve 131. maddeleriyle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuyla düzenlenmektedir. Anabilim Dalı bu kanunun (2547) 16. Maddesi uyarınca anabilim dalı bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birim olarak tanımlanmıştır. Anabilim dalının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar vermektedir. Anabilim dalı başkanı, o anabilim dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde dekan tarafından atanır. Anabilim dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Anabilim kurulu, bilim dalı başkanlarından oluşur. Anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda, anabilim dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim dalı kurulu, ilgili anabilim dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildirir. 657 sayılı Devlet Memurları kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara dayalı yayınlanan yönetmelik tüzük, tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuat, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği birimin faaliyet alanını düzenleyen mevzuat ve yükümlülüklerdir.