2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülecek olan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Kontenjanlarda öncelik Süleyman Demirel Üniversitesi mezun ve okuyan öğrencilere verilecektir.

KONTENJANLAR :

-Süleyman Demirel Üniversitesi 3 ve 4. (Dördüncü) sınıf öğrencileri ve üniversitemiz ya da farklı üniversitelerden mezun olan öğrencilerin başvuruları alınacaktır. (Akademik Genel Not Ortalaması en az 1.80 olanlar)
-Aşağıda belirtilen kontenjanın (600) dolmaması durumunda üniversitemiz 3. (Üçüncü) sınıf öğrencilerinin başvuruları değerlendirilecektir. (Akademik Genel Not Ortalaması en az 1.80 olanlar)

Toplam Kontenjan Sayısı

600 (Altıyüz) Kişi (Transkriptte bulunan not ortalamasına göre sıralama yapılacaktır)

 

Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Matematik ve Tarih alanlarında başvuru kotası oluşturulacaktır.

Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Matematik ve Tarih alanlarında başvuru kotası oluşturulacaktır.
Müracaat edilen alanlarda kabul edilebilecek öğrenci sayıları belirlenirken; İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda alan uygulaması yaptırabilecek sertifikalı öğretmen sayıları ile Üniversitemizden görevlendirilebilecek Uygulama Öğretim Elemanı sayıları dikkate alınacaktır.

 

2. Ön kayıt başvuruları, 30 Aralık 2019 günü saat 08.30’da başlayacak;  05 Ocak 2020 günü saat 23.59’da  sona erecektir. Ön Kayıt Başvurusu için Tıklayınız.

3. 2019-2020 I. Dönemi Ön kayıt başvuruları, https://formasyonbasvuru.sdu.edu.tr linki üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

4. Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz web sayfasından (https://egitim.sdu.edu.tr) yayımlanacaktır.

5. 2019-2020 Dönemi  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla,  II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır.

6.   Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E. B. TTKB 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/ Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunan adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

7. Asıl listede adı yazılı olup kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yapmayan/yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

8. Ön değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanacak öğretmen adaylarının sıralaması, transkriptlerinde belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Adaylardan 100’ lük sisteme göre mezun olanlar ise YÖK’ün belirlediği “100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre not dönüşümlerini yapacaklardır (YÖK not dönüşüm tablosu). Programa başvuran 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin “Kesin Kayıt Tarihinden 1 ay içerisinde alınmış” Genel Not Ortalaması  (GNO) 1.80 ve/veya üzeri olması gerekmektedir. Kontenjan sıralamasında not ortalaması eşit olan öğretmen adaylarının doğum tarihi dikkate alınarak yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

9. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerden mezun olan öğretmen adayları için ayrılan kontenjanların atamaya esas olan alanlara göre dağılımında, adayların başvurdukları alanların başvuru sayıları dikkate alınarak oluşturulacaktır.

10. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.050 TL olup, iki eşit taksit halinde (1.025 TL) dönem başlarında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.06.2018 tarih ve 636/14 sayılı almış olduğu karar gereği,  kayıt sildirmek isteyen öğretmen adaylarına kesin kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar ücret iadesi yapılabilecektir. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

11. Kesin kayıt yaptıran öğretmen adaylarının ders muafiyet başvuruları, dönem başında derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Muaf olunan dersler için öğretmen adaylarına öğrenim ücretinde indirim ve ücret iadesi yapılmaz. Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

      Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Pedagojik Formasyon Biriminden temin edebilecekleri TAAHHÜTNAMEYİ imzalamak şartı ile muaf sayılabileceklerdir. Taahhütnameyi imzalayan Öğretmen Adayları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan Onaylı Özel Öğretim Kurumları Hizmet Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü güncel tarihli belgelerini)’ni getirmek zorundadırlar. Belgeleri getirmeyen Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf sayılmayacaktır.

12.  Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu.

        (Kesin Kayıt Sırasında SDÜ Eğitim Fakültesinden Temin edilebilmektedir.)

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)      4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)   Onaylı Transkript Belgesi (Öğrenime devam eden öğrenciler için, kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içerisinde alınmış olmalı)

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

13. Kesin kayıtlar:

a. Kesin kayıtlar 13-14-15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

b. Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 nolu kararında belirtilen atamaya esas alanlarda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kadrolu uygulama öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlama yapılacaktır.

c. Bir branştan grup açılabilmesi için en az 4 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

d. İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ders verilmeyen branşlarda öğrenci alınmayacaktır.

e. Kontenjanın asgari ve azami sınırlarının belirlenmesinde, İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki branş öğretmenlerinden öğretmenlik uygulaması yaptırılabilecek sayı dikkate alınacaktır. 

f. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra yeterli sayıya ulaşamayan branşlarda öğrenim ücretleri iade edilecektir.

g. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR170001000132362953095007  no'lu SDÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2019-2020 I. dönemi 1. taksidi. Adı soyadı ve   T. C Kimlik No” açıklamasıyla yatırılacaktır.

h. Kesin kayıt yaptırdıktan (yeterli sayıya ulaşmayan branşlardaki kursiyerler hariç) sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yaptırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

g. Daha önceki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarında başarısız olduğu ders/dersleri olan Öğretmen adayları 17 Ocak 2020 tarihlerinde ders ücretlerinin yatırıldığına dair dekontları dilekçe ile beraber şahsen ibraz etmeleri neticesinde kayıtları yenilenecektir. Ders Tekrar Dilekçesi için Tıklayınız.

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. ve II.  DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

 

Ön kayıt tarihi

30 Aralık 2019 Saat : 08:30’da Başlayacak

05 Ocak 2020 Saat : 23:59’da sona erecektir.

(Ön Kayıtlar elektronik ortamda yapılacaktır.)

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı 08 Ocak 2020

 

Kesin kayıt

13-14-15-16-17 Ocak 2020

(08.30-17.30 saatleri arasında)

I. DÖNEM
Derslerin Başlaması 03 Şubat 2020
Ara sınav 16 Mart 2020 (Dersin Saatinde)
Derslerin Bitimi 04 Mayıs 2020
Final Sınavı 11 Mayıs 2020 (Dersin Saatinde)
Bütünleme Sınavı

15 Mayıs 2020   (Müracaat)

18 Mayıs 2020   (Bütünleme Sınavı)

II. DÖNEM*
Kayıt Yenileme ve Dekont Teslimi 14-15 Eylül  2020
Derslerin Başlaması 21 Eylül 2020
Ara sınav 9 Kasım  2020 (Dersin Saatinde)
Derslerin Bitimi 21 Aralık 2020
Final Sınavı 28 Aralık  2020 (Dersin Saatinde)
Bütünleme Sınavı 31 Aralık 2020 (Müracaat)
04 Ocak 2021 (Bütünleme Sınavı)
Tek Ders Sınavı 11 Ocak 2021 (Müracaat)
18 Ocak 2021 (Tek Ders Sınav)

*II. Dönem formasyon akademik takviminde genel akademik takvim doğrultusunda değişiklikler olabilir.

 

 

 
Yayın Tarihi: 27/12/2019
Okunma Sayısı: 33389