Görev Yetki ve Sorumluluklar

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak;

·       Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kuruluna başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

·       Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, Fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

·       Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.

·       Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.

·       Fakültenin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.

·       Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

·       Fakültede bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

·       Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

·       Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

·       Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

·       Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.

·       Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

·       Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

·       Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve Fakülte bazında uygulanmasını sağlar.

·       Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar

·       Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

·       Fakültenin stratejik planını hazırlanmasını sağlar.

·       Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.

·       Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

·       Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.

·       Her öğretim yılı sonunda Fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.

·       Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

·       Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

·       Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.

·       Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kalite sistemine uygun yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır.

·       Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

 

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

·       İmza yetkisine sahip olmak.

·       Harcama yetkisi kullanmak.

·       Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

·       Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak.

·       Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Rektör Yardımcısı

 

AST  İŞ UNVANLARI

 

Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreterleri Dekanlık Bürosu

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

 

Dekan, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörüne karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

 

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

2547 Sayılı Kanunun 16. Maddesinde Dekan yardımcısının görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekan' a birinci derecede yardımcı olurlar.  Dekan tarafından verilen;

·       Eğitim-Öğretim İle İlgili İşler

·       Öğrenci İşleri

·       Yurtdışı İle İlgili İşler ( Farabi – Erasmus )

·       Bologna Eşgüdüm Program yönetimi

·       Fakülte Web Yönetimi

·       Fakülte Kurulu Toplantılarının Takibi, Fakülte Yönetim Kurulu Toplantılarının Takibi

·       Fakülte Dekanı tarafından Tevdi Edilen Diğer Görevler:

1. Fakültenin stratejik planını hazırlar.

2. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

3. Her eğitim-öğretim yılında yapılan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.

4. Eğitim-öğretimle ilgili kurullara girecek evrakları inceler.

5. Fakültedeki yönetmeliklerin ve yönergelerin gerekli durumlarda hazırlanmasını sağlar.

6. Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.

7. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

8. Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlar, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık eder.

9. Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde kullanılmasını denetler, bilgisayar laboratuarı ile ilgili koordinasyonu sağlar.

10. Ders görevlendirmelerini kontrol eder, fakülte dışından talep edilecek öğretim elemanlarını tespit eder, bu konuda dekanı bilgilendirir.

11. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

12. Öğrencilerin Fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

13. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlar.

14. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenler ve bu yapılacak toplantılara başkanlık eder.

15. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibini yapar.

16. Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetler.

17. Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izler ve istatistikleri tutar.

18. Her türlü burs işlemlerini yürütür, kurulacak komisyonlara başkanlık eder.

19. Fakir, özürlü, yardıma muhtaç öğrencilerin sorunları ile ilgilenir.

20. Öğrenci soruşturma dosyalarını izler, kurulacak komisyonlara başkanlık eder.

21. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenler.

22. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetler.

23. Kulüplerin afiş, araç-gereç, salon gibi isteklerini inceler.

24. Öğrenci sorunlarını dekan adına dinler ve çözüme kavuşturmak için çalışır.

25. ERASMUS ve FARABI programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olur, bölümlerle koordinasyonu sağlar.

26. Türk Cumhuriyetleri ve diğer Ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarını izler, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlar.

27. Programlar bazında European Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak diploma ekini hazırlar ve isteyen öğrencilere verilmesini sağlar.

28. Fakültede bilgisayar ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

29. Fakültenin Web sayfasının hazırlanmasını ve düzenli çalışmasını sağlar.

30. İlgili Enstitüler ile ilgili ilişkileri sürdürür.

31. Öğrenci staj taleplerini inceler.

32. Fakülteye gönderilen iş başvurularını inceler, bu başvuruların duyurulmasını sağlar.

33. Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirler.

34. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize eder.

35. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

36. Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

37. Dekan Yardımcıları diğer yardımcının faaliyetlerinden haberdar ve bilgi sahibi olmalı gerektiğinde (Dekan Yardımcısının görevde olmadığı tüm durumlarda) bu görev alanında yürütme faaliyeti gösterebilmelidir.

38. Dekan'ın görevi başında bulunmadığı zamanlarda hem sevk ve idare konusunda hem de harcama konusunda tam yetki sahibidirler.

39. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

·       İmza yetkisine sahip olmak.

·       Harcama yetkisi kullanmak.

·       Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Dekan

 

AST  İŞ UNVANLARI

Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreterleri Dekanlık Bürosu

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Dekan yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

2547 Sayılı Kanunun 16. Maddesinde Dekan yardımcısının görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekan' a birinci derecede yardımcı olurlar.  Dekan tarafından verilen;

·       Personel İşleri

·       Muhasebe Mali İşler (Satın Alma)

·       Demirbaş, Ayniyat İşleri

·       Sivil Savunma İşleri

·       Fakülte Kurulu Toplantılarının Takibi gibi görevleri Dekan adına yürütürler.

·       Fakülte Dekanı tarafından Tevdi Edilen Diğer Görevler:

1. Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek,

2. Akademik ve idari personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak,

3. Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini denetlemek,

4. Bina kullanımı ve odaların dağıtımını planlamak,

5. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili hazırlıkların gözden geçirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak,

6. Teknik hizmetleri denetlemek,

7. Laboratuarlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

8. Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak,

9. Fakülteye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak malzemelerle ilgili o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek,

10. Fakülte ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak,

11. Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak,

12. Çevredeki otoparkların kullanımına ve sorunların giderilmesine destek vermek,

13. Kantinle ilişkileri düzenlemek,

14. İdari bina ve dersliklerin temizlik ve düzeni ile ilgilenmek,

15. İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak,

16. Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,

17. Kurum içi ve dışı ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak,

18. Bölümlerden gelecek formların zamanında ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

19. ÖSYM ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile ilgili ilişkileri düzenlemek,

20. Faaliyet raporu, stratejik plan, uyum eylem planı ve denetim raporunu hazırlamak,

21. Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak,

22. Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek,

23. Temizlik hizmetlerini kontrol etmek,

24. Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapmak,.

25. Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,

26. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

27. Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

28. Dekan Yardımcıları diğer yardımcının faaliyetlerinden haberdar ve bilgi sahibi olmalı gerektiğinde (Dekan Yardımcısının görevde olmadığı tüm durumlarda) bu görev alanında yürütme faaliyeti gösterebilmelidir.

29. Dekan'ın görevi başında bulunmadığı zamanlarda hem sevk ve idare konusunda hem de harcama konusunda tam yetki sahibidirler.

30. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekana karşı sorumludur.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

·       İmza yetkisine sahip olmak.

·       Harcama yetkisi kullanmak.

·       Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Dekan

 

AST  İŞ UNVANLARI

 

Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreterleri Dekanlık Bürosu

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Dekan yardımcısı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana karşı sorumludur.

 

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Dekan ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumluluk içinde organizasyonunu yapar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

Fakülte Sekreteri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesinin (b) fıkrasına göre Dekana bağlı olarak, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

1. Fakülte Sekreterliğinin görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

2. Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini Dekanın talimatı doğrultusunda hazırlar ve ilgililere duyurulmasını sağlar, kurullara raportörlük yapar

3. Fakültenin mali yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.

4. Kurum içi ve dışı yazışmaların yürütülmesini sağlamak.

5. Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

6. Fakülteye ait tüm binaların ısınma, aydınlatma, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak ve güvenlik önlemlerini almak.

7. Fakültede ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının yapılmasını sağlamak.

8. Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak,

9. Temizlik hizmetlerini yürütülmesini sağlar ve gerekli kontrolleri yapar.

10. Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder, kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlar.

11. Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlar, bakım ve onarımını yaptırır.

12. Fakülteye ait demirbaşların kayıtlarının tutulmasını, sisteme giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması ve Fakülte bünyesinde bulunan araç ve gereçleri her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlar.

13. Fakülte tarafından düzenlenen törenleri organize etmek.

14. Fakülte Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

15. Personelin özlük haklarına ilişkin uygulama ve ödemeleri takip etmek.

16. Sivil savunma çalışmalarına katılır ve denetler.

17. Fakülteye alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar. Akademik personelin görev sürelerinin uzatılması için gerekli hatırlatmaları yapılmasını sağlar.

18. Öğrenci işleri ile ilgili hizmetleri koordine etmek.

19. Personel işleri ile ilgili işlemleri koordine etmek.

20. Bağlı personeli denetlemek, personelin kılık kıyafet yönetmeliğine uygun mesaiye devam etmelerini sağlamak, personelin çalışmalarını denetlemek.

21. Fakülte Sekreterliğine ait birimler/personel arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin/personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek,

22. Görevleriyle ilgili çalışmalar konusunda amirlerine bilgi vermek.

23. Fakülte birimlerinin/personelin verimli çalışması için projeler üretmek.

24. Personeline, gerektiğinde mevzuatta öngörülen disiplin soruşturmalarını açmak.

25. Çalışmalara ait yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini sağlamak.

26. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

27. Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

·       İmza yetkisine sahip olmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Dekan ve Dekan Yardımcısı

 

 

AST  İŞ UNVANLARI

 

Bölüm Sekreterleri ve Dekanlık Bürosu

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

·       657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

·       Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

·       Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

·       Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Fakülte Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Dekanına ve yardımcılarına karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

2. 657 Devlet Memurları Kanunu

3. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

GÖREV TANIMI

 

Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında Fakülteye bağlı Bölümlerin Başkanları ile varsa Fakülteye bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki Profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçtikleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte Kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

Fakülte Kurulunun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17 inci maddesinin (b) fıkrasında görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1.  Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

2.  Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3.  Bu kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Dekanlık Makamı

 

SORUMLULUK

Fakülte Kurulu, yukarıda yazılı olan bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Dekanına ve yardımcılarına karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın Başkanlığında Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir organ olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 18 inci maddesinin (b) fıkrasında görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Dekanlık Makamı

 

SORUMLULUK

Fakülte Yönetim Kurulu, yukarıda yazılı olan bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Dekanına ve yardımcılarına karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Fakülte Dekanın görüşme ve kabulleri diğer işlerini yürütür.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Dekanın görüşme ve kabullerine ait hizmetlerini çağdaş iletişim ilkeleri doğrultusunda yürütür.

2. Dekanın kurum içi ve kurum dışı telefon görüşmelerini sağlar.

3. Dekanlığa gelen evrakları teslim alır ve evrak programına kaydeder.

4. Dekanlığa gelen evrakların üst yöneticiler tarafından imzalanmasını sağlayarak ilgili birimlere gönderilmesi sağlar.

5. Havalesi yapılan evrakların zimmet karşılığında ilgili servislere teslim edilmesini sağlar.

6. Dekan ile tüm resmi kurum ve birimler arasındaki iletişimi sağlar.

7. Dekan olmadığı zaman gelen ziyaretçileri not ederek Dekan’a iletir.

8. Dekanın kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenler.

9. Dinî ve Millî bayramlarda Dekanın tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar.

10. Dekanın görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını takip eder ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar.

11. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

12. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

13. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması,

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Dekanlık Makamı

 

SORUMLULUK

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Dekanlık Makamına ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içersinde yapar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

2547 Sayılı Kanunun 21. Maddesinde Bölüm Başkanlarının görevleri belirtilmiştir.

 

1. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

2. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

3. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

4. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

5. Bölüm kurullarına başkanlık eder.

6. Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder.

7. Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

8. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.

9. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.

10. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

11.  Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

12. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir.

13. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.

14. Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.

15. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

16. Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

17. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

18. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

19. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

20. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

21. Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

22. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

23. Bölüm ERASMUS/FARABİ programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

24. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

25. Dekanlığın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

·       Süleyman Demirel Üniversitesi’nin temsil yetkisini kullanmak.

·       İmza yetkisine sahip olmak.

·       Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Dekan Yardımcısı

 

AST  İŞ UNVANLARI

 

Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterleri

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

1. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekana ve Dekan Yardımcılarına karşı sorumludur

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla anabilim dalı ile ilgili işleri yapar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Anabilim dalı kuruluna başkanlık eder ve kurul kararlarını yürütür.

2. Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar.

3. Anabilim dalını ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapar.

4. Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

5. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.

6. Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapar.

7. Anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

8. Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Bölüm Başkanlığına iletir.

9. Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

10. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Anabilim dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

11. Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

12. Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

13. Anabilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar

14. Anabilim dalının öz değerlendirme raporunu hazırlar.

15. Anabilim dalının stratejik planını hazırlar.

16. Anabilim dalının akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

17. Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

18. Fakülte Akademik Genel Kurul için Anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

19. Her eğitim-öğretim yarıyılında Anabilim dalının seminer programlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

20. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar

21. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

22. Danışmanlık yönergesinin uygulanmasını sağlar.

23. Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlar.

24. Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.

25. Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlar.

26. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

27. ERASMUS/FARABİ programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

28. Anabilim dalında European  Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak diploma ekinin hazırlanmasını sağlar.

29. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

30. Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

AST  İŞ UNVANLARI

 

Öğretim Üyeleri, Bölüm Sekreterleri

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Anabilim dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

 

Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına görevlerini yerine getirmede yardımcı olan öğretim elemanlarıdır ve birimde görev yapan öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri değildir. Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına vekalet etmeleri durumunda, birimde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri sıfatıyla hareket ederler.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,

2. Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak, Bölüm Başkanına sunmak,

3. Derslerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak,

4. Der planı ve ders içeriklerinin güncellenerek, diğer üniversitelerle uyumlu hale getirilmesini sağlamak,

5. Bölüm kurullarına katılmak,

6. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesini planlamak,

7. Bölümün ders ve sınav programlarını hazırlamak, uygulanmasını denetlemek,

8. Bölüme ve anabilim dalına akademik eleman yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora programları açılmasını sağlamak,

9. Öğretim elemanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etmek,

10. Öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili hazırlıkları başlatmak,

11. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,

12. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek,

13. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek,

14. Bitirme tezi ve lisansüstü tezleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

15. Bölümün faaliyet raporu, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarını yaparak, hazırlanacak raporu dekanlığa sunmak,

16. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmaları koordine etmek,

17. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,

18. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgelerin zamanında dekanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

19. Bölümün ihtiyaçları ile ilgilenmek,

20. Lisans ve lisansüstü tez danışmalıklarının belirlenmesi ve öğretim elemanlarına dengeli dağıtılmasını sağlamak, ders ve sınav programlarını hazırlamak,

21. Öğrenci konseyi seçimlerini yapmak,

22. Bölümün WEB sayfasının güncellenmesini sağlamak,

23. Lisansüstü tez jürilerinin oluşturulmasını sağlamak ve izlemek,

24. Öğretim elemanlarının izin ve görevlendirme taleplerini izlemek,

25. Öğrenci danışmanlık hizmetlerini arttırmak, öğrencilerle görüşme saatleri düzenlemek, sorunlarını dinlemek,

26. Bölüm içi seminerleri organize etmek,

27. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

28. Dekan, Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı’nın vereceği diğer işleri yapmaktır

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Bölüm Başkanı

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,

4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Anabilim dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, bölüm başkanına karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülte’mizin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,

2.  Fakülte bünyesinde bilimsel ve akademik etkinliklere katılmak.

3.  Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için Fakülte’nin talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

4. Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak

5. Ders programlarının eksiksiz yürütülmesi sağlamak.

6. Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.

7. Sorumlusu olduğu ders ve laboratuarlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak.

8.  Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

9. Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

10. Kendini sürekli geliştirmek; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak; sosyal sorumluluk projeleri yapmak, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olmak.

11. Bölüm başkanının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek,

12. Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

13. Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek,

14. Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında, toplantılar yaparak, derslerde anlatılacak konular ve sorulacak sorular arasında eşitliği sağlamak,

15. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,

16. Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek,

17. Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi çalışmalara destek vermek,

18. ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmalara katılmak,

19. Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,

20. Ek ders ödemelerine esas teşkil eden formlarının zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırmak,

21. Dersliklerin kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak,

22. Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek,

23. Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak,

24. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

25. Anabilim Dalı, Bölüm Başkanı ve Dekan’ın vereceği diğer işleri yapmaktır.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Dekanlık Makamı, Bölüm Başkanı

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Öğretim Üyesi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte  Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Ders vermekle ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde, ilgili kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.

2.  Fakülte bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

3. Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuarlar için dekanlığın talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

4. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.

5. Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

6. Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirmek.

7. Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirmek, ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlamak, sosyal sorumluluk projeleri yapmak, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

8. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

9. Dekanlık Makamı ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Bölüm Başkanı, Program Başkanı

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Öğretim Görevlisi ve Okutmanlar, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcısı olarak çalışırlar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere, 3/p ve 33. maddelerinde belirtilen görev tanımına uygun hareket etmek.

2. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, yardımcı olmak.

3. Mezuniyet töreni ve oryantasyon programı ile ilgili verilen görevleri yapmak.

4. Spor şenliklerinde Fakülte’yi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etmek.

5. Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak.

6. Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak.

7. Uygun görülen toplantılara ve temsillere katılmak.

8. Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak.

9. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılarak akademik kariyer yapmak.

10. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.

11. Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek.

12. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek.

13. Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Dekanın vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

YETKİLERİ

 

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Bölüm Başkanı, Program Başkanı

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Araştırma Görevlileri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Bölüm Başkanlarına ve Anabilim Dalı Başkanlarına karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanun

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Satınalma memuru, Fakültenin faaliyet alanına giren konularda kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli mal ve hizmetin satın alınmasını sağlamakla görevlidir. Tahakkuk memuru, Fakültenin maaş, ek ders ve diğer ödemeler ile ilgili evrakları düzenlemek ve yazışmaları yapmakla görevlidir.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Tahakkuk Memuru

1. Personel maaşlarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

2. Yeni başlayan ve ayrılan personelin tahakkuk işlemlerini yapmak,

3. Yurtiçi ve yurtdışı sürekli yolluk bildirimlerini hazırlamak,

4. yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yolluk ve yevmiye ödeme işlemlerini yapmak,

5. Akademik Jüri Üyelik ücretlerinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

6. Fakülte de yapılacak harcamaların ödeme emri belgelerini hazırlamak,

7. Harcamalarla ilgili gerekli dosyaları tutmak,

8. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili diğer satın alma görevlileri ile birlikte piyasa araştırması yapmak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek,

9. Her türlü ödemenin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

10. Tahakkuk evraklarını incelemek, hatalı ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olmak,

11. Büro ile ilgili gerekli baskı malzemelerini temin etmek,

12. Ödemelerle ilgili disket, cd, liste gibi belgeleri ilgili bankaya göndermek,

13. Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,

14. Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep olanları amirlerine bildirmek,

15. Ücretli personelin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yapılması ve aylık SGK pirim işlemlerinin yapılması.

16. Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini ve saklanmasını sağlamak,

17. Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak,

18. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, bu kararlar doğrultusunda ödemeleri yürütmek,

19. Amirlerin bilgisi olmadan ilgisiz kişilere bilgi ve belge verilmesini önlemek,

20. Bütçe çalışmalarına destek vermek,

21. Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenli Kurumu’na aktarmak,

22. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek

23. Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

24. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

25. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

26. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

27. Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Satınalma Memuru

1. Satın alınması gereken malzemelerle ilgili diğer satın alma görevlileri ile birlikte piyasa araştırması yapmak, yazışmaları hazırlamak, komisyona vermek,

2. Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Fakülte Sekreterinin onayına sunmak.

3. Fakülte Sekreterinin talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak ve doküman hazırlamak.

4. Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak.

5. Fakülte Sekreterinin talimatı doğrultusunda görevi ile ilgili konularda kurum içi veya kurum dışı kişilerle iletişim kurmak.

6. Yürüttüğü faaliyetler ilişkin Fakülte Sekreterine düzenli olarak bilgi vermek.

7. Yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlarını Fakülte Sekreterine iletmek.

8. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili malzeme ve araç-gereç ihtiyaçlarını Fakülte Sekreterine iletmek.

9. Kamu İhale Kanunu uyarınca Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Hizmet Alımları, Temsil Ağırlama ve Tanıtma Giderleri, Onarım Giderleri İle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ve mevcut bina, araç-gereç, iş makinesi, taşıt, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili evrakları hazırlamak,

10. İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak.

11. Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili evrakları hazırlamak,

12. 4737 sayılı Kanun’un 62’nci maddesi (ı) fıkrası gereği 21 ve 22’nci maddelere dayanılarak yapılan alımları Kamu İhale Kurumunun web sayfasında ilgili yere kayıt edip onaylamak,

13. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının yıllık bütçe tasarısı çalışmalarını Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlamak ve Fakülte Sekreteri aracılığıyla Daire Başkanına sunmak,

14. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek

15. Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

16. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

17. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

18. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

19. Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Satınalma ve tahakkuk memurları, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yazı İşleri İşletmeni, istihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI


1. Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu)  gündemlerini bir gün önceden hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak ve ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

2. Fakülte Kurul Kararlarını yazmak ve imzalanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak,

4. Gelen-giden evrakları kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgili birimlere göndermek,

5. İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesini sağlamak,

6. Dekanlığa ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek,

7. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak,

8. Fakülte ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak,

9. Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek,

10. Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek,

11. Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,

12. Süreli yazıları takip etmek,

13. Yıl sonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak,

14. Belgeleri yönetmeliklere uygun olarak düzenlemek,

15. Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,

16. Gereksiz yazışma yapılmasını önlemek,

17. Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek,

18. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek

19. Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

20. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

21. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

22. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

23. Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Yazı işleri işletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Personel Birimi İşletmeni, gelen ve giden evrakları hazırlamak, Fakülte içi ve dışı yazışmaları yapmak ve özlük dosyalarını düzenlemekle görevlidir.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Fakültenin personel ile ilgili yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak,

2. Kadrolarla ilgili bilgileri tutmak, kademe ya da derece ilerlemesi yapması gereken yardımcı hizmetli personelin kararnamelerini hazırlamak, nakil, atanma ve istifa değişikliklerini izlemek,

3. Personelin izin /görev/ rapor dönüşü göreve başlama yazılarını hazırlamak,

4. Görevlendirme, rapor, izin alan ya da ayrılan personelle ilgili bilgileri tahakkuk bürosuna bildirmek,

5. Akademik personelin görev süreleri, yükselme tarihleri ve askerlik işlemlerini takip ederek Fakülte Sekreteri’ne bildirmek, gerekli yazışma ve başvuruların zamanında yapılmasını sağlamak,

6. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek,

7. Özlük dosyalarının ya da diğer yazıların başkaları tarafından görülüp okunması, incelenmesi ya da bunlardan belge alınmasına engel olmak.

8. Naklen gelen veya giden personele ait yazışmaları yapmak.

9. Akademik ve idari personele ait mal bildirimi takibi yapmak.

10. Personelin göreve başlama ve görevden ayrılma işlemlerini yapmak.

11. Personelin sicil yazışmalarını takip etmek.

12. Yeşil ve gri pasaport işlemlerini yapmak.

13. Personelin kimlik kartı yazışmalarını yapmak.

14. Tüm yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme yazışmalarının yapılması.

15. Öğretim elemanı alımıyla ile ilgili sınav ve jüri işlemlerini yapmak ve takip etmek.

16. ÖYP kadrosuyla gelen öğretim elemanlarının işlemlerini yapmak.

17. Mecburi hizmetle ilgili yazışmaları yapmak.

18. Bölüm ve Anabilim Dallarında öğretim elemanlarının atama işlemlerinin takip edilmesi ve yazışmalarını sağlanması.

19. Fakültenin Dekan, Dekan Yardımcıları, bölüm başkanları, bölüm başkan yardımcıları ve anabilim dalı başkanlarının görev sürelerinin takibini yapmak.

20. Dekan, bölüm başkanları ve Fakülte Sekreterinin vekalet yazışmalarını yapmak.

21. Akademik ve idari personeli izin yazışmalarını yapmak.

22. Akademik ve idari personeli emeklilik işlemlerini yapmak.

23. Akademik ve idari personeli disiplin soruşturmalarının takibini yapmak.

24. İşe giren ve işten ayrılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu aktivasyon sisteminde gerekli işlemlerini takip etmek.

25. İdari personel kadro takibi ve yazışmaları yapmak.

26. Personele ait intibak işlemlerinin yapılması.

27. Personele ait tüm listelerin güncel tutulmasını sağlamak.

28. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak,

29. Fakülte ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak,

30. Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek,

31. Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,

32. Süreli yazıları takip etmek,

33. Yıl sonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak,

34. Belgeleri yönetmeliklere uygun olarak düzenlemek,

35. Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,

36. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

37. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

 

YETKİLERİ

 

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Personel Birimi İşletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Öğrenci İşleri Memuru, istihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

1.  Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,

2. Öğrenci belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesinin hazırlanması ve posta işlerinin yürütülmesi,

3. Kayıt dondurma işlemlerinin yürütülmesi,

4. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin işlemlerinin yürütülmesi,

5. Öğrenci burs ve yemek yardımları işlemlerinin yürütülmesi,

6. Öğrenci disiplin işlemlerinin yürütülmesi,

7. Yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt işlemlerinin yürütülmesi,

8. Başarı oranlarının çıkartılması,

9. Yazışma işlemleri, evrakların dosyalanıp arşivlenmesi,

10. Öğrenci Bilgi Sistemi’nde oluşabilecek sorunları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile görüşerek çözüme kavuşturması,

11. Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi programlarıyla ilgili gelen-giden öğrenci işlemlerini yürütmek,

12. Öğrenci temsilci seçimlerinin hazırlığının yapılması,

13. Öğrencilerle ilgili duyuruların yapılması,

14. Yıllık istatistikî bilgilerin hazırlanması,

15. Sınav listelerindeki notların öğrenci kütüklerine işlenmesi ve sınav listelerinin arşivlenmesi,

16. Mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ayrıca mezuniyet belgelerinin hazırlanması,

17. Başbakanlık ve öğrenim kredisi ile ilgili bilgileri doldurarak ilgili birimlere göndermek,

18. Ders görevlendirmelerinin yapılması,

19. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin işlemlerinin yapılması,

20. Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülecek öğrenci kararlarının hazırlanması.

21. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

22. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak,

23. Bağlı bulunduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması,

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Öğrenci işleri memuru, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Tekniker ve Teknisyenler, fakülteye ait binalarda meydana gelen teknik arızaları gidermek ve bakım onarım çalışmalarına katılmak ve denetlemek görevlerini üstlenirler.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Fakülteye ait binalarda meydana gelen elektrik, su, kapı, pencere, makine teçhizat gibi küçük çaplı onarımları yapmak, yapılamayanları ilgililere bildirerek yapılmasını sağlamak,

2. Binanın korunması, tertip ve düzeninin sağlanması konusunda planlar geliştirmek, ilgililerin onayı ile uygulanmasını sağlamak,

3. Binanın sürekli eğitim-öğretime hazır halde tutulmasını sağlamak,

4. Makine, teçhizat ve bina bakım onarımları ile ilgili satın alınacak malzemeler konusunda idareye yardımcı olmak,

5. Çalışma odalarında meydana gelen onarımları iş planına göre sıra ile en kısa sürede yapmak,

6. Binanın ekonomik kullanılmasına ve yerleşim planına katkı sağlamak,

7. Teknolojiyi yakından izlemek, yenilikler konusunda ilgilileri bilgilendirmek,

8. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek,

9. İhtiyaç duyulması halinde baskı ve fotokopi işlerine yardımcı olmak,

10. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek

11. Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

12. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

13. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

14. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

15. Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

YETKİLERİ

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Tekniker ve Teknisyenler, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Hizmetli, bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapar.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. İç ve dış posta işlemlerinin yazı işleri ile birlikte yürütülmesini ve bölüme ait posta ve diğer evrakların her gün dekanlıktan alınıp, ilgililere dağıtılmasını sağlamak,

2. Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,

3. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.

4. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak.

5. Fotokopi ve teksir odasının güvenliğini sağlamak,

6. Fotokopi ve teksir odasına ilgisiz kişilerin girmesini engellemek,

7. Sınav programlarına göre öğretim elemanlarının sınav sorularının zamanında çoğaltılmasını sağlamak,

8. Her işlemden sonra belgeleri kontrol ederek ilgili öğretim elemanına vermek,

9. Teknolojiyi yakından takip etmek,

10. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek,

11. Fotokopi kağıdı ihtiyacı ile ilgili gerekli önlemleri almak,

12. Yangın ve diğer tehlikelere karşı odanın güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanı hazır bulundurmak,

14. Dekanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu işlerde çalışanlara yardımcı olmak.

14. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek

15. Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

16. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

17. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

18. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

19. Anabilim Dalı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak.

 

YETKİLERİ

 

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Hizmetli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bölüm Sekreteri, Bölümle ilgili resmi yazışmaları yapmakla görevlidir.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1. Bölüm sekreterliği ile ilgili genel yazışmaları yapmak ve takip etmek, bölüm sekreterliğinde yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması için, gerekli iş akışlarını günlük, aylık ve yıllık olmak üzere düzenlemek,

2. Ders planının hazırlanmasında bölüm başkanlarına yardımcı olmak ve yazışmalarını yapmak,

3. Ders programlarının yapılmasında bölüm başkanlarına yardımcı olmak, ders programı ile  ilgili gerekli verileri hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak,

4. Ders programları ile ilgili öğretim elemanlarını bilgilendirme yazılarını yazmak,

5. Sınav programlarının yapılmasında bölüm başkanlarına yardımcı olmak, sınav programı ile ilgili gerekli verileri hazırlamak, gerekli yazışmaları yapmak,

6. Ders programlarını, sınav programlarını öğretim elemanlarına, öğrencilere duyurmak,

7. Programların hazırlanışı sırasında gerekli verileri bölüm başkanlığına ulaştırmak,

8. Öğretim elemanlarının mazeretleri nedeniyle yapamadığı dersleri için öğrencilere duyurmak; gereği için dekanlığı bilgilendirmek.

9. Akademik takvime uygun olarak; öğrencilerin internet ortamında ders kaydına esas olacak şekilde; dönem başlarında her program için ders ve her ders için hoca bilgilerini öğrenci işleri birimine vermek,

10. Her eğitim öğretim yılı başlamadan öğrenci danışman atamalarını yapmak,

11. Ara, final, ek, af ve muafiyet sınavları sonuçlarını; not onay formlarını arşivlemek,

12. Yeni öğrencilerin daha önce başarmış geçmiş oldukları dersleri incelemesi için dersin öğretim elemanlarına sunmak ve intibak kararlarının alınmasını sağlamak ve yönetim kuruluna sunmak ile ilgili yazışmaları yapmak,

13. Öğrencilerin kayıt dondurma taleplerini almak ve yönetim kuruluna sunma yazışmalarını yapmak,

14. Öğrencilerin staj ile ilgili yazışmalarını yapmak ve bu konuda öğrencileri yönlendirmek,

15. Bölümüne bağlı akademik personelin görev sürelerinin uzatılması ile ilgili yazışmaları yapmak,

16. Öğretim elemanlarının not düzeltme taleplerini almak ve yönetim kuruluna sunma konusunda gerekli yazışmaları yapmak,

17. Yemek yardımı ile ilgili yazışmaları ve duyuruları yapmak,

18. Burslarla ilgili yazışmaları yapmak ve duyuruları yapmak,

19. Öğrencilerin ilişik kesme işlemlerinin bölüm ile ilişiklerinin kesilme işlemlerini yapmak,

20. Öğrenci yatay geçiş iş ve işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

21. Akademik personel ve öğrenci ile ilgili ilan ve duyuruları yapmak,

22. Öğrencilerin mezuniyeti ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak,

23. Yök, senato vb. Kararları takip etmek, uygulamasını yapmak,

24. Öğrenci affı ile ilgili iş ve işlemlerini ve yazışmalarını yapmak,

25. Öğrencilerin mazeretli kayıt yenileme dilekçelerini alıp yönetim kuruluna sunulma konusunda gerekli yazışmaları yapmak,

27. Gerektiğinde bölüm işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle işbirliği yapmak,

28. Bölüm ile ilgili evrakları arşivlemek,

29. Öğrenciler ile ilgili kurullardan çıkan kararların gereğini yapmak, ilgililere duyurmak,

30. Öğrencilerin belge isteklerini karşılamak,

31. Faaliyet raporlarının hazırlanabilmesi için bölüm ile ilgili verileri toplamak ve yazı işleri birimine vermek,

32. Konferans seminer vb. İşlerin yazışmalarını yapmak,

33. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,

34. Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek,

35. Bölüm sekreterliğince yapılamayan işler ve nedenleri konusunda, yüksekokul sekreterine bilgi vermek,

36. Fakülte mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

37. Savurganlıktan kaçınmak gizliliğe riayet etmek

38. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

39. Fakültenin etik kurallarını uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

40. Hassas görevlerinin bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

41. Bölüm başkanı ve fakülte sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak

 

YETKİLERİ

 

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

Bölüm Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Kaynaklar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

GÖREV TANIMI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol Sorumlusu, Fakülte mallarının kayıt edilmesi, muhafazası, kurum içinde dağılımı, başka kurum ve kuruluşlara ihracı veya nakli, kayıttan düşülmesi gibi konularda ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmekle görevlidir.

 

GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

1- Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılması,

2- Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerinin talimatlara göre yürütülmesi,

3- Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerinin yürütülmesi,

4- Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

5- Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi,

6. Satınalma birimi tarafından alınan malzemelerin taşınır işlem fişi ve muayene raporunun düzenlenmesi.  

7. Üniversite birimlerinden temin edilen malzemelerin usulüne uygun olarak kayıt altına alınması ve bağış olarak kayıt altına alınan malzemenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmesi.

8. Üçer aylık dönemler halinde tüketim malzemesi düşüm listesi hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na bildirilmesi.

9- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

10- Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,

11- Malzeme Sayım İşlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapılması,

12- Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırılması,

13- Mali yılsonunda sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm tutanağı, harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli vb. hazırlanması.

14. Bakım-onarım ve malzeme talebiyle ilgili üniversitenin diğer birimleriyle gerekli yazışmaları yaparak tespit edilen sorunların çözümünü sağlamak.  

15- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

16. Mesaiye riayet etmek ve kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak

18) Fakültenin etik kurallarını uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

17. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

YETKİLERİ

 

·       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

·       Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

 

Fakülte Sekreteri

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

 

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak;

2.  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

3. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUK

 

Bölüm Sekreteri, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 

Kaynaklar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu